Lrk Åland

LRK Åland behandlar rapporter om ovanliga och sällsynta arter

  1. Alla Rk-arter som rapporteras till Rk vill Lrk Åland gärna ha en kopia på. (*Lrk) - arter rapporteras skriftligen och utförligt till Lrk Åland. Helst på svenska och gärna på Rk-blankett!
  2. Rapportera vinterfynd av flyttfåglar, invasionsarters rörelser, kraftiga sträck och stora flockar som rastar! Alla observationer som observatören själv anser vara intressanta, är också intressanta för Lrk!
  3. Den ordinarie personalens observationer vid fågelstationerna på Låg- och Signilskär, fyller som vanligt i de dagliga stationsblanketterna och delrapporterna. Rk- & Lrk-arter rapporteras på rk-blankett.

Består av följande personer:
Christer Svedmark, Göran Sjuls, Yngve Jansson, Åke Björklund, Jonas Grönlund, Johan Ekholm

Lrk rapporter skickas som brev eller e-post till / Send your Lrk reports by mail or e-mail to:
Johan Ekholm
Stentorpagränd 2, 22100 Mariehamn
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lrk Åland informerar version 25.9 2005

RAPPORTMALL FÖR ÅLAND

 1) Alla Rk-arter som rapporteras till Rk vill Lrk Åland gärna ha en kopia på.
    (*Lrk) - arter rapporteras skriftligen och utförligt till Lrk Åland. Helst på svenska och gärna på
    Rk-blankett!

2) Rapportera vinterfynd av flyttfåglar, invasionsarters rörelser, kraftiga sträck och

    stora flockar som rastar! Alla observationer som observatören själv anser vara
    intressanta, är också intressanta för Lrk!

3) Den ordinarie personalens observationer vid fågelstationerna på Låg- och Signilskär,

    fyller som vanligt i de dagliga stationsblanketterna och delrapporterna. Rk- & Lrk-arter
    rapporteras på rk-blankett.

Till början.


Hur skall jag rapportera?

- Sänd in dina rapporter regelbundet.

- Skriv på A4-papper eller sänd per e-post . Har du enstaka observationer så får du ringa in dem  per telefon.
  Undvik stora rapporter på t.ex. Excel-program.

- Lista arterna i systematisk ordning, om det är en omfattande rapport! Är det bara en kort rapport
   (t.ex. från en exkursion) så kan rapporten skrivas eller kopieras som den står i din anteckningsbok.

- För att underlätta behandlingen av rapporten bör du skriva i följande ordning: art, lokal, datum,
  antal, ålder, kön samt eventuella anmärkningar.

- Observationer från andra år måste skrivas på separat papper!

Till början.


Dessutom önskar Lrk Åland rapporter angående:

- nya arter eller raser för landskapet Åland (skriftlig redogörelse på Rk-blankett granskas av Lrk/Rk),
  ladda hem Rk-blankett i excelformat som zip-fil eller som Adobe Acrobat pdf-fil.

- uppgifter om spelplatser för orre (Tet rix) önskas, vinterobservationer av adulta havsörnar (Hal alb)
   samt detaljerade uppgifter om sträckande tranor (Gru gru)!

- fenologiobservationer (alltså första och sista observationsdatum för flyttfåglar);

- hybrider.

Till början.


Lrk Åland (Ålands Fågelskyddsförening r.f.)

Lrk rapporter skickas som brev eller e-post till / Send your Lrk reports by mail or e-mail to:

Johan Ekholm

Stentorpagränd 2
22100 Mariehamn
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Till början.


Förkortningar:

(S)  =  arter som är särskilt skyddsvärda på Åland med utökat skydd i den
           åländska självstyrelselagen. Uppgifter om häckningar behandlas konfidentiellt

(*Lrk)
= alla observationer rapporteras utförligt på raritetsblankett

A
=  alla observationer rapporteras

h
=  alla häckningar, troliga häckningar och alla observationer under häckningstid rapporteras

vi
= alla vinterobservationer (15.11-15.3) rapporteras

m
= observationer av flyttande individer rapporteras (t.ex. m50 = om man ser femtio eller fler sträckande
        individer passera en lokal vid ett tillfälle)

p
= observationer av rastande fåglar rapporteras (t.ex. p5 = fem eller fler rastande på en lokal)

Ä
= uppgifter om sjungande individer (t.ex. 5Ä = lokaler med fem eller fler fåglar sjungande)

Till början.


Artlista

(ver. 30.8.2005)

Teckenförklaring längre upp på sidan.

KNÖLSVAN
(Cygnus olor) p100 (ej Jomala Torpfjärden)
(*Lrk) SVARTSVAN (Cygnus atratus) A

MINDRE SÅNGSVAN
(Cygnus columbianus) A
(S) SÅNGSVAN (Cygnus cygnus) h; mp25
SÄDGÅS (Anser fabalis) mp25

(*Lrk) STRIPGÅS (Anser indicus) A
(*Lrk) SNÖGÅS (Anser caerulescens) A
SPETSBERGSGÅS (Anser brachyrhynchus) A

BLÄSGÅS
(Anser albifrons) A
(*Lrk) FJÄLLGÅS (Anser erythropus) A
GRÅGÅS (Anser anser) h; mp100 (Hammarland, Jomala & Saltvik mp200 )

KANADAGÅS
(Branta canadensis) h; mp10
VITKINDAD GÅS (Branta leucopsis) A

PRUTGÅS
(Branta bernicla) A
(*Lrk) Prutgås (Branta bernicla hrota) A
(*Lrk) RÖDHALSAD GÅS (Branta ruficollis) A

(*Lrk) ROSTAND (Tadorna ferruginea) A
GRAVAND (Tadorna tadorna) h; m5, p2
(*Lrk) BRUDAND (Aix sponsa) A
(*Lrk) MANDARINAND (Aix galericulata) A

BLÄSAND
(Anas penelope) h; mp100
SNATTERAND (Anas strepera) A
STJÄRTAND (Anas acuta) h; mp5

(S) ÅRTA
(Anas querquedula) A
SKEDAND (Anas clypeata) h; mp10
BRUNAND (Aythya ferina) h; mp10

VIGG
(Aythya fuligula) m500; p1000
(S) BERGAND (Aythya marila) A
EJDER (Somateria mollissima) m500; p1000

(*Lrk) PRAKTEJDER (Somateria spectabilis) A (*Lrk: ej ad hanne)
ALFÖRRÄDARE (Polysticta stelleri) A
ALFÅGEL (Clangula hyemalis) mp200

SJÖORRE
(Melanitta nigra) mp100
SVÄRTA (Melanitta fusca) mp100
KNIPA (Bucephala clangula) mp100

SALSKRAKE
(Mergus albellus) A 15.4-15.8; mp10
SMÅSKRAKE (Mergus serrator) mp50
STORSKRAKE (Mergus merganser) mp200

JÄRPE
(Bonasa bonasia) A
(*Lrk) DALRIPA (Lagopus lagopus) A
(*Lrk) FJÄLLRIPA (Lagopus mutus) A
ORRE (Tetrao tetrix) träd- & markspelande tuppar; h

(*Lrk) (S) TJÄDER (Tetrao urogallus) A
(*Lrk) RAPPHÖNA (Perdix perdix) A
(*Lrk) VAKTEL (Coturnix coturnix) A (*Lrk: ej spelande individer)

(S) SMÅLOM
(Gavia stellata) h; m50
(S) STORLOM (Gavia arctica) h; m50
(*Lrk) VITNÄBBAD ISLOM (Gavia adamsii) A (*Lrk: ej ad 15.4 - 15.6)

(*Lrk) SVARTNÄBBAD ISLOM (Gavia immer) A
SMÅDOPPING (Tachybaptus ruficollis) A
GRÅHAKEDOPPING (Podiceps grisegena) h; mp2

(S) SVARTHAKEDOPPING
(Podiceps auritus)  h; mp2
STORSKARV (Phalacrocorax carbo) mp100
Mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) A

RÖRDROM
(Botaurus stellaris) A
(*Lrk) ÄGRETTHÄGER (Egretta alba) A
GRÅHÄGER (Ardea cinerea) h; p5

(*Lrk) SVART STORK (Ciconia nigra) A
VIT STORK (Ciconia ciconia) A

BIVRÅK
(Pernis apivorus) A
(*Lrk) BRUN GLADA (Milvus migrans) A
(S) HAVSÖRN (Haliaeetus albicilla) adulta par 15.2-15.4; h; mp5

(S) BRUN KÄRRHÖK
(Circus aeruginosus) A 1.4 - 15.8
BLÅ KÄRRHÖK (Circus cyaneus) A 1.5-31.7; m2; p4

(*Lrk) STÄPPHÖK (Circus macrorus)  A (endast gamla hannar)
          Honor, yngre hannar och ungfåglar av stäpphökar
(*Lrk) ÄNGSHÖK (Circus pygargus) A
Stäpp-/ängshök (Circus mac/pyg) A

DUVHÖK (Accipiter gentilis) h; m5
SPARVHÖK
(Accipiter nisus) h; m25 (Signilskär m50)

ORMVRÅK
(Buteo buteo) h; m10; p5
FJÄLLVRÅK (Buteo  lagopus) m5; p3

(*Lrk) obest skrikörn (Aquila cla/pom) A
(*Lrk) STÖRRE SKRIKÖRN (Aquila clanga) A
KUNGSÖRN (Aquila chrysaetos) A 1.4 - 31.8; mp2
(S) FISKGJUSE (Pandion haliaetus) h (S)

(S) TORNFALK
(Falco tinnunculus) A 1.5 - 31.7; mp2
(*Lrk) AFTONFALK (Falco vespertinus) A
(S) STENFALK (Falco columbarius) h; mp2

LÄRKFALK
(Falco subbuteo) A
(*Lrk) JAKTFALK (Falco rusticolus) A
(S) PILGRIMSFALK (Falco peregrinus) A

VATTENRALL
(Rallus aquaticus) A
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA (Porzana porzana) A
(*Lrk) MINDRE SUMPHÖNA (Porzana parva) A

(S) KORNKNARR
(Crex crex) A
RÖRHÖNA (Gallinula chloropus) A
SOTHÖNA (Fulica atra) vi25; p50

(S) TRANA
(Grus grus) h; mp25
SKÄRFLÄCKA (Recurvirostra avosetta) A
MINDRE STRANDPIPARE (Charadrius dubius) h; mp5

(S) STÖRRE STRANDPIPARE
(Charadrius hiaticula) h; mp20
(*Lrk) FJÄLLPIPARE (Charadrius morinellus) A (*Lrk - ej adulta individer under vårsträcket)
LJUNGPIPARE (Pluvialis apricaria) h; p50; Haga p100

TOFSVIPA
(Vanellus vanellus) mp100
SANDLÖPARE (Calidris alba) A
SMÅSNÄPPA (Calidris minuta) A

MOSNÄPPA
(Calidris temminckii) mp10
SPOVSNÄPPA (Calidris ferruginea) A
SKÄRSNÄPPA (Calidris maritima) A

(S) KÄRRSNÄPPA; sydl ras
(Calidris alpina schinzii) h
MYRSNÄPPA (Limicola falcinellus) A
BRUSHANE (Philomachus pugnax) h; 1.5-30.6 p10; p25

DVÄRGBECKASIN
(Lymnocryptes minimus) A
(*Lrk) DUBBELBECKASIN (Gallinago media) A (*Lrk: ej 15.8 - 15.10)
(S) RÖDSPOV (Limosa limosa) A

SMÅSPOV
(Numenius phaeopus) h; mp5
STORSPOV (Numenius arquata) h; mp10
(*Lrk) DAMMSNÄPPA (Tringa stagnatilis) A

GRÖNBENA
(Tringa glareola) h; mp50
(*Lrk) TEREKSNÄPPA (Xenus cinereus) A
SMALN. SIMSNÄPPA (Phalaropus lobatus) mp5

(*Lrk) BREDSTJ. LABB (Stercorarius pomarinus) A (*Lrk: ej ad 15.4 - 15.6)
LABB (Stercorarius parasiticus) h; mp5
(*Lrk) FJÄLLABB (Stercorarius longicaudus) A

DVÄRGMÅS
(Larus minutus) A
SKRATTMÅS (Larus ridibundus) h
(S) SILLTRUT (Larus fuscus) h; mp5
(*Lrk) "Sotryggad silltrut" (Larus fuscus gra/int/heu) A

(*Lrk) VITTRUT (Larus hyperboreus) A (*Lrk: ej 1.11 - 30.4)
TRETÅIG MÅS (Rissa tridactyla) A
(S) SKRÄNTÄRNA (Sterna caspia) h; p5

KENTSK TÄRNA
(Sterna  sandvicensis) A

(*Lrk) SMÅTÄRNA (Sterna  albifrons) A
(*Lrk) SVARTTÄRNA (Chlidonias niger) A (*Lrk: ej ad i sommardräkt)

(S) SILLGRISSLA
(Uria aalge) h; m5
TORDMULE (Alca torda) h; m25
TOBISGRISSLA (Cepphus grylle) h; m50

(*Lrk) ALKEKUNG (Alle alle) A
SKOGSDUVA (Columba oenas) h; mp50
TURKDUVA (Streptopelia decaocto) A

TURTURDUVA
(Streptopelia turtur) A
(S) BERGUV (Bubo bubo) h; 2Ä
FJÄLLUGGLA (Nyctea scandiaca) A

HÖKUGGLA
(Surnia ulula) A
SPARVUGGLA (Glaucidium passerinum) A
(*Lrk) (S) KATTUGGLA (Strix aluco) A

HORNUGGLA
(Asio otus) h
JORDUGGLA (Asio flammeus) A 1.5-31.8
PÄRLUGGLA (Aegolius funereus) A

(S) NATTSKÄRRA
(Caprimulgus europaeus) A
KUNGSFISKARE (Alcedo atthis) A
BIÄTARE (Merops apiaster) A

(*Lrk) BLÅKRÅKA (Coracias garrulus) A
HÄRFÅGEL (Upupa epops) A
GRÅSPETT (Picus canus) A

(*Lrk) VITRYGGIG HACKSPETT (Dendrocopos leucotos) A
(S) MINDRE HACKSPETT (Dendrocopos minor) A
(S) TRETÅIG HACKSPETT (Picoides tridactylus) A

(S) TRÄDLÄRKA
(Lullula arborea) A 1.3-31.8
BERGLÄRKA (Eremophila alpestris) A
(S) BACKSVALA (Riparia riparia) h

Större-/mongolpiplärka (Anthus ric/god) A
(*Lrk) STÖRRE PIPLÄRKA (Anthus richardi) A (*Lrk: ej ringmärkta)

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA (Anthus cervinus) A1.5-30.6; mp5
SKÄRPIPLÄRKA (Anthus petrosus) h; mp5

GULÄRLA
(Motacilla f. flava & thunbergi) h; mp25
(*Lrk) CITRONÄRLA (Motacilla citreola) A
(*Lrk) FORSÄRLA (Motacilla  cinerea) A (*Lrk: ej ringmärkta)

SIDENSVANS
(Bombycilla garrulus) A 1.5-30.6; mp100
STRÖMSTARE (Cinclus cinclus) A
NÄKTERGAL (Luscinia luscinia)

BLÅHAKE
(Luscinia svecica) Ä; p5
(*Lrk) BLÅSTJÄRT (Tarsiger cyanurus) A
SVART RÖDSTJÄRT (Phoenicurus ochrurus) A

(*Lrk) SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA "Sibirisk buskskvätta" (Saxicola torquata maura & ssp) A
          Svarthakade buskskvättor av den västliga rasen (rubicola/hibernans) granskas av RK Finland!
RINGTRAST (Turdus torquatus) A
DUBBELTRAST (Turdus viscivorus) h

GRÄSHOPPSSÅNGARE
(Locustella naevia) A
FLODSÅNGARE (Locustella fluviatilis) A
SÄVSÅNGARE (Acrocephalus schoenobaenus)

BUSKSÅNGARE
(Acrocephalus dumetorum) A
KÄRRSÅNGARE (Acrocephalus palustris) A
RÖRSÅNGARE (Acrocephalus scirpaceus)

TRASTSÅNGARE
(Acrocephalus arundinaceus) A
(*Lrk) STÄPPSÅNGARE (Hippolais Caligata) A 1.12-31.7 (Rk-art efter 1.8)
HÖKSÅNGARE (Sylvia nisoria) A
LUNDSÅNGARE (Phylloscopus trochiloides) A

(*Lrk) NORDSÅNGARE (Phylloscopus borealis) A
(*Lrk) KUNGSFÅGELSÅNGARE (Phylloscopus proregulus) A (*Lrk: ej Låg- & Signilskär)
(*Lrk) TAIGASÅNGARE (Phylloscopus inornatus) A (*Lrk: ej Låg- & Signilskär)
(S) MINDRE FLUGSNAPPARE (Ficedula parva) A

SKÄGGMES
(Panurus biarmicus) A
STJÄRTMES (Aegithalos caudatus) h
(*Lrk) LAPPMES (Parus cinctus) A

TOFSMES
(Parus cristatus) A
NÖTVÄCKA (Sitta europaea) A (*Lrk: ej ringmärkta)
(*Lrk) PUNGMES (Remiz pendulinus) A
SOMMARGYLLING (Oriolus oriolus) A

TÖRNSKATA
(Lanius collurio) h
(*Lrk) SVARTPANNAD TÖRNSKATA (Lanius minor) A
NÖTKRÅKA (Nucifraga caryocatactes) h; m

KAJA
(Corvus monedula) m500
RÅKA (Corvus frugilegus) h; mp10
KRÅKA (Corvus corone cornix) m1000
KORP (Corvus corax) mp25

(*Lrk) LAVSKRIKA (Perisoreus infaustus) A
(*Lrk) ROSENSTARE (Sturnus roseus) A
(*Lrk) GULHÄMPLING (Serinus serinus) A (*Lrk: ej ringmärkta)

STEGLITS
(Carduelis carduelis) h; mp5
HÄMPLING (Carduelis cannabina) h; p50
VINTERHÄMPLING (Carduelis flavirostris) A

GRÅSISKA
(Carduelis flammea) A 1.5-31.7
SNÖSISKA (Carduelis hornemanni) A
BÄNDELKORSNÄBB (Loxia leuocoptera) A

TALLBIT
(Pinicola enucleator) A
STENKNÄCK (Coccothraustes coccothraustes) A
LAPPSPARV (Calcarius lapponicus) A

SNÖSPARV
(Plectrophenax nivalis) mp20
ORTOLANSPARV (Emberiza hortulana) A
VIDESPARV (Emberiza rustica) A

(*Lrk) DVÄRGSPARV (Emberiza pusilla) A (*Lrk: ej ringmärkta, ej Lågskär och Signilsskär)
(*Lrk) GYLLENSPARV (Emberiza aureola) A (*Lrk: ej ringmärkta)

Till början.


SIGNILSKÄR

Vissa arter, som är vanliga på fastlandet - Åland, kan vara sällsynta gäster på Signilskär. På basis av detta rekommenderar vi att samtliga obsar på Signilskär av följande arter noteras på stationsblanketten och meddelas via andra rapporter:

Brunand
(Aythya ferina)
Salskrake (Mergus albellus)

Sothöna
(Fulica atra)
Trana (Grus grus) - (även 1-10 ind.!)

Fisktärna
(Sterna hirundo)
Sillgrissla (Uria aalge)

Göktyta
(Jynx torquilla)
Spillkråka (Dryocopus martius) - två tidigare obsar: 9.9.1932 samt 29.9.1952.

Strömstare
(Cinclus cinclus)
Näktergal (Luscinia luscinia)

Sävsångare
(Acrocephalus schoenobaenus)
Rörsångare (A. scirpaceus)

Talltita
(Parus montanus) - 6 obsar rapporterade 1927-2001 (preliminära data)
Nötskrika (Garrulus glandarius)

Skata
(Pica pica)
Gråsparv (Passer domesticus)
Pilfink (P. montanus)

Till början.